Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/101/08

Rady Gminy Maków

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA

W MAKOWIE

(tekst ujednolicony)

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234 i 2005).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606).
 4. Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.).
 5. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 oraz 2022 r. poz. 1769).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 oraz 2018 r. poz. 1679, z 2021 r. poz. 1533 oraz z 2022 r. poz. 609 i 1717 oraz z 2023 r. poz. 312 i 1759).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 oraz 2022 r. poz. 1594).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890, z 2022 r. poz. 1872 oraz z 2023 r. poz. 2003).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1610).

 SPIS TREŚCI

 ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne……………………………………………………………5

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola………………………………………………………5

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola i ich szczegółowe kompetencje…………………………..14

ROZDZIAŁ IV

Szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola…………………………...19

ROZDZIAŁV

Pracownicy przedszkola…………………………………..……………………26

ROZDZIAŁ VI

Zakres zadań nauczycieli, współpraca z rodzicami…………………………….29

ROZDZIAŁ VII

Rekrutacja oraz prawa i obowiązki dzieci…………………………………...…37

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe……………………………………………………..…39

 ROZDZIAŁ I

 Postanowienia ogólne

§1

 1. Przedszkole nosi nazwę: Gminne Przedszkole w Makowie, 96 – 124 Maków,ul. Główna 4.
 2. Siedziba Gminnego Przedszkola  w Makowie, zwanego dalej „Przedszkolem” mieści się w budynku położonym w Makowie przy ulicy Głównej 4.
 3. Przedszkole jest założone i prowadzone przez Gminę Maków.
 4. Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej.
 5. Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu

Przedszkole używa pieczęci:

GMINNE  PRZEDSZKOLE

            w Makowie

96-124 Maków, ul. Główna 4

NIP 8361818200,  REGON 100554273

 1. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi - Delegatura w Skierniewicach.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§2

 1. Przedszkole realizuje cele wsparcia całościowego rozwoju dziecka, poprzez proces opieki, wychowania i kształcenia określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w szczególności w zakresie:

1) W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna zgodnie
z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, polegająca przede wszystkim na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności z:

- niepełnosprawności,

- niedostosowania społecznego,

- zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

- z zaburzeń zachowania lub emocji,

- szczególnych uzdolnień,

- specyficznych trudności w uczeniu się,

- z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,

- choroby przewlekłej,

- sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

- niepowodzeń edukacyjnych,

- z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

- z trudnościami adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem
za granicą.

2) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest również rodzicom i nauczycielom, która polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci. Pomoc ta udzielana jest w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

3) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

- rodziców dziecka,

- dyrektora przedszkola,

- nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem,

- pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej,

- poradni,

- asystenta edukacji romskiej,

- pomocy nauczyciela,

- pracownika socjalnego,

- asystenta rodziny,

- kuratora sądowego,

- organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

4) Pomoc psychologiczno – pedagogiczną udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psycholog, pedagog specjalny, logopeda, terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.

5) W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

- zajęć rozwijających uzdolnienia,

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

- zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

- porad i konsultacji.

6) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  jest organizowana i udzielana we współpracy z:

- rodzicami,

- poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

- placówkami doskonalenia nauczycieli,

- innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

- organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

7) Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

8) Pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor.

9) W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną wychowawcy grupy wychowawczej niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym dyrektora przedszkola.

10) W przypadku stwierdzenia konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną wychowawca grupy wychowawczej lub dyrektor planują i koordynują udzielanie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

11) Przedszkole kształci, wychowuje i organizuje opiekę dla dzieci niepełnosprawnych na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z dziećmi pełnosprawnymi.

12) Przedszkole zapewnia:

- realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

- warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci,

- inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne,

- integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi  pełnosprawnymi,

- przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

13) Umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej poprzez:

- dostosowanie wiedzy dotyczącej historii oraz kultywowanie tradycji lokalnych, narodowych i religijnych,

- zaznajamianie z pojęciami: ojczyzna – Polska, godło polskie, barwy narodowe, stolica państwa, hymn narodowy,

- rozbudzenie zainteresowań dotyczących aktualnych wydarzeń z życia kraju i społeczności lokalnej,

- organizowanie z udziałem dzieci uroczystości przedszkolnych związanych z obchodami świąt lokalnych, ogólnopaństwowych i religijnych,

- włączenie dzieci w życie najbliższego środowiska lokalnego,

- organizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na życzenie rodziców zajęć religii,

- zapewnienie opieki dzieciom, które nie uczęszczają na zajęcia religii.

 1. Celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,

11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania,

12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych,

13) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzenie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

14) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

- dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione wyżej rodzaje niepełnosprawności oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada odpowiednią bazę i pomieszczenia zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i wychowania, a w szczególności:

- sale dydaktyczne z odpowiednim wyposażeniem,

- pokój nauczycielski,

- korytarze,

- gabinet dyrektora,

- szatnie,

- zaplecze kuchenne i stołówkę,

- pomieszczenia gospodarcze i sanitarne,

- pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi,

- pomieszczenie dla intendenta,

- plac zabaw dla dzieci.

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej przedszkola są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności,

3) zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych,

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 1. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w jego wychowaniu i przygotowaniu do nauki w szkole poprzez:

1) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka,

2) tworzenie atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa,

3) wszechstronną edukację oraz tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągniecie gotowości szkolnej,

4) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z różnych środowisk społecznych,

5) stwarzanie optymalnych warunków rozwoju osobowości, zdolności i zainteresowań,

6) spełnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,

7) wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznanie siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń,

8) sprawowanie opieki nad dzieckiem odpowiednio do potrzeb jego i rodziny oraz możliwości przedszkola,

9) współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka,

10) spełnianie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziny,

11) uzgadnianie z rodzicami kierunku i zakresu zadań opiekuńczo – wychowawczych realizowanych w przedszkolu,

12) inicjowanie poczucia tożsamości z wzorami i normami postępowania akceptowanymi przez rodzinę oraz uczenie go współodpowiedzialności za własne zachowanie,

13) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dziecka oraz zapewnienie mu możliwości udziału  w imprezach, konkursach i przeglądach  wewnętrznych, gminnych, powiatowych i ogólnopolskich,

14) przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek rozpocząć naukę w szkole podstawowej).

 1. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1) fizyczny obszar rozwoju dziecka,

2) emocjonalny obszar rozwoju dziecka,

3) społeczny obszar rozwoju dziecka,

4) poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 1. W przedszkolu wychowankowie mają zapewnioną stałą opiekę za strony pracownika pedagogicznego:

1) dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodne z programem wychowania przedszkolnego i planem pracy,

2) nauczycielka opuszcza grupę dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki i informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,

3) w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

 1. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola fachową opiekę nad dziećmi danej grupy sprawują, co najmniej dwie osoby z personelu przedszkola.
 2. Zasady sprawowania opieki podczas wycieczek, w tym poza teren miejscowości, określają odrębne przepisy.
 3. Szczegółowe zasady opieki lekarskiej, higieny i bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 4. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola są następujące:

1) dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę dorosłą, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo na zasadach ustalonych przez dyrektora przedszkola,

2) upoważnienie, o którym mowa w pkt. 1), udzielane jest w formie pisemnej,

3) obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do przedszkola jest przekazanie go bezpośrednio nauczycielce,

4) personel przedszkola sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania do nauczycielki, do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną (pisemna zgoda rodziców), zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

5) nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) bez opieki na terenie przedszkola (np. przed budynkiem, w ogrodzie, w łazience, w szatni),

6) nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa,

7) rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola według podpisanej deklaracji na dany rok szkolny.

      12. W przedszkolu przestrzega się Standardów Ochrony Małoletnich, wprowadzonych zgodnie z zaleceniami ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
      13. Przedszkole opracowało, przyjęło i wdrożyło do realizacji Standardy Ochrony Małoletnich, które określają:

 1. Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu.
 2. Procedury reagowania na krzywdzenie.
 3. Procedury i osoby odpowiedzialne za przyjęcie zgłoszenia, dokumentowanie
  i dalsze działania pomocowe.
 4. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnianiu krzywdzenia.
 5. Zasady bezpiecznych relacji personel – małoletni, w tym zachowania niedozwolone.
 6. Zasady bezpiecznych relacji małoletni – małoletni, w tym zachowania niedozwolone.
 7. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu.
 8. Ochrona wizerunku i danych osobowych.
 9. Zasady upowszechniania i ewaluacji Standardów.

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola i ich szczegółowe kompetencje

§3

 1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola, zwany dalej „dyrektorem”,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców.

 1. Dyrektor przedszkola w szczególności:

1) kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej oraz wnioski i opinie rady rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

8) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w danym przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego,

9) odpowiedzialny jest za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

10) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

11) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka,

12) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli,

13) powołuje zespół składający się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia tylko dla dziecka, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

14) może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom w przedszkolu,

15) informuje wychowawców grup wychowawczych o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę,

16) niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w przedszkolu rodziców dziecka o formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane,

17) stwarza warunki do działalności promujących ideę wolontariatu wśród dzieci i rodziców poprzez udział w akcjach charytatywnych oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym.

 1. Dyrektor jest kierownikiem przedszkola dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania  nauczycieli  oraz  innych pracowników przedszkola,

2) przyznawania  nagród  oraz  wymierzania  kar  porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

3) występowania z  wnioskami, po  zasięgnięciu  opinii  rady  pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród  i  innych  wyróżnień  dla  nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.

 1. Dyrektor w  wykonywaniu  swoich  zadań  współpracuje  z  organami przedszkola, związkami zawodowymi, organami: prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny oraz zapewnia rodzicom i pracownikom możliwość zapoznania się ze statutem przedszkola.
 2. W przedszkolu działa rada  pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Radę pedagogiczną tworzą  i  biorą  udział  w  jej  zebraniach wszyscy nauczyciele przedszkola. W zebraniach  rady  pedagogicznej  mogą  brać  udział z głosem doradczym osoby  zaproszone  przez  jej  przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 3. Przewodniczącym  rady  pedagogicznej  jest  dyrektor.
 4. Uchwały  rady  pedagogicznej  są  podejmowane  zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców,

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy wychowanków przedszkola, poza 6 – latkami objętymi obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego,

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola,

6) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także jego uchwalenie.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2) projekt planu finansowego przedszkola, wnioski dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

3) propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

4) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego.

 1. Tryb wyboru członków rady rodziców: w skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicieli rad grupowych, wybieranych w tajnych wyborach podczas zabrania rodziców dzieci danej grupy.
 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 3. Kompetencje rady rodziców są następujące:

1) występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki,

2) bieżące i roczne planowanie pracy przedszkola,

3) pomoc w doskonaleniu i poprawie warunków pracy przedszkola,

4) współdziałanie w realizacji programów wychowania, nauczania oraz zadań opiekuńczych przedszkola,

5) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenia kompetencji  pedagogicznych w przedszkolu, rodzinie i środowisku,

6) opiniuje dorobek zawodowy nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego,

7) opiniuje projekt planu finansowego przedszkola.

 1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.
 2. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w ustawie Prawo oświatowe i w statucie przedszkola.
 3. Współpraca organów przedszkola polega na tym, że:

1) rada pedagogiczna podejmuje uchwały związane z organizacją pracy przedszkola uwzględniając opinie rady rodziców między innymi w sprawie zatwierdzenia statutu
i planów pracy placówki oraz innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

2) rada rodziców ma prawo zgłaszać dyrektorowi przedszkola lub radzie pedagogicznej wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw placówki.

3) w przypadku sporu pomiędzy radą pedagogiczną, a radą rodziców:

- powadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy o dyrektora przedszkola,

- przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk,

- dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś  z organów – strony sporu,

- o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze,

- w przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, powołany jest Zespół Mediacyjny, w skład którego wchodzi po jednym przedstawicielu organów placówki, z tym, że dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. Zespół Mediacyjny przeprowadza postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzje w drodze głosowania. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

4) sprawy sporne między radą pedagogiczną, a dyrektorem oraz radą rodziców, a dyrektorem rozpatruje organ prowadzący lub sprawujący nadzór pedagogiczny.

ROZDZIAŁ IV

Szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola

§4

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
 3. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 5. W przedszkolu organizuje się oddziały przedszkolne, nieodpłatne, 5- godzinne od godzinny 8:00 do 13:00 realizujące podstawę programową. Natomiast w przypadku wydłużonego czasu pobytu dziecka w przedszkolu wykraczającym poza realizację podstawy programowej będzie naliczana opłata za każdą rozpoczętą godzinę w kwocie 1,30 zł. dla dzieci w wieku do 5 lat.
 6. Rodzice dzieci 6 – letnich uczęszczających do przedszkola nie ponoszą opłaty za przebywanie powyżej 5 godzin w placówce.
 7. Dzieci 6 – letnie realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 8. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci decyzją rady pedagogicznej może zostać zmniejszona liczba oddziałów.
 9. W sytuacji wymienionej w punkcie 2 liczba dzieci po połączeniu w oddziałach nie może przekroczyć 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel.                                                                                                                          §5
 1. Praca dydaktyczna – wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz programów własnych nauczycieli, zaopiniowanych pozytywnie przez: jednego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, radę pedagogiczną i radę rodziców.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 3. Czas trwania zajęć dodatkowych np. zajęć umuzykalniających, języka obcego, religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

 1. Realizacja treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego odbywa się przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu w trakcie zajęć kierowanych i niekierowanych.
 2. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się schematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.
 3. Podczas pobytu dzieci w przedszkolu bardzo ważna jest samodzielna zabawa, aktywność ruchowa oraz muzyczno – rytmiczna.
 4. W przedszkolu w ramach przygotowania dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym nauczyciele stwarzają dzieciom warunki do osłuchania się językiem w różnych sytuacjach życia codziennego. Przy wyborze języka bierze się pod uwagę jaki język jest nauczany w pobliskich szkołach podstawowych.
 5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.                                                                                   §6
 1. Przedszkole jest placówką wielooddziałową.
                                                                       §7
 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności:

1) czas pracy poszczególnych oddziałów,

2) liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

3) ogólna liczbę godzin finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin ponadwymiarowych.

       §8

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z ust. 2.
 2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.
 3. Przedszkole jest czynne od godziny 7:00 do godziny 17:00. W związku z potrzebami rodziców czas pracy przedszkola może być wydłużony za zgodą organu prowadzącego.
 4. Organizację przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora wspólnie z nauczycielami, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.
 5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 6. Działalność przedszkola jest finansowana przez Gminę Maków oraz rodziców w formie co comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz liczbę spożywanych posiłków rodzice deklarują w momencie przyjęcia dziecka do przedszkola i podpisania deklaracji o zasadach pobierania opłat miesięcznych za korzystanie z wychowania przedszkolnego w danym roku szkolnym.
 7. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu poza czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego reguluje uchwała Rady Gminy Maków.
 8. Zasady wnoszenia opłat za przedszkole są następujące:

1) opłata za przedszkole składa się z 2 części: opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu wykraczające poza podstawę programową oraz opłaty za żywienie,

2) szczegółowe zasady naliczania, pobierania i zwracania opłat reguluje deklaracja, którą przedszkole zawiera z rodzicami. Z przepisami tymi rodzice są szczegółowo zapoznawani na zebraniu organizacyjnym na początku każdego roku szkolnego,

3) dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora placówki w porozumieniu z organem prowadzącym. Jej wysokość uzależniona jest od cen artykułów spożywczych oraz norm żywieniowych, których stosowanie kontroluje się zgodnie z odrębnymi przepisami,

4) opłata za godzinny pobyt dziecka w przedszkolu wpłacana jest w nieprzekraczającym terminie do 15 – go każdego miesiąca przelewem na podany przez przedszkole numer konta bankowego lub w formie gotówkowej w Gminnym Przedszkolu w Makowie, w określone dni u intendenta. Opłatę tę rodzice wnoszą zgodnie z zadeklarowaną w deklaracji liczbą godzin pobytu dziecka w przedszkolu,

5) ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkola oraz prowadzonego przez nauczycielki godzinowego rejestru pobytu dziecka w przedszkolu,

6) rodzice mogą rezygnować z pobytu dziecka w przedszkolu, w związku z tym następuje rozwiązanie deklaracji z jednomiesięcznym wypowiedzeniem złożonym na piśmie, ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca kalendarzowego,

7) rodzice opłacają na początku każdego roku szkolnego, składkę ubezpieczeniową za dziecko,

8) rodzice opłacają dodatkowo koszty wycieczek organizowanych za zgodą i na życzenie rodziców.

 1. Dziecko może korzystać z 2 lub 3 posiłków. Ilość posiłków wynika z deklaracji rodzica dotyczącej godzin pobytu dziecka w przedszkolu (śniadanie, obiad, podwieczorek).
 2. Odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.
 3. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku:

1) zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej okresu płatniczego,

2) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,

3) utajenia przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszeniowej choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, po za chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego,

4) zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu dziecka i innych wychowanków oraz nie podjęcia przez rodziców w porozumieniu z przedszkolem działań, w celu wyeliminowania lub zminimalizowania niepożądanych zachowań dziecka.

 1. Dyrektor przedszkola po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 11 zwołuje zebranie rady pedagogicznej.
 2. Rada pedagogiczna zostaje zapoznana przez nauczyciela lub dyrektora przedszkola z podjętymi działaniami w celu ustalenia przyczyn skreślenia dziecka z listy.
 3. Rada pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji może podjąć uchwałę w danej sprawie, zgodnie ze swoim regulaminem i wykonanie uchwały powierza dyrektorowi przedszkola.
 4. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę rady pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 5. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora przedszkola do Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 6. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, które występują w sytuacjach wynikających z art. 108 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 7. Organizacja zadań i zajęć w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola z wykorzystaniem metod i technik prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych na odległość.

1) W przypadku ograniczenia funkcjonowania lub zamknięcia placówki wprowadza się zdalne nauczanie w grupie/grupach przedszkolnych. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor przedszkola organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych na odległość będzie odbywało się przez podejmowanie przez dzieci aktywności określonych przez nauczyciela pod opieką rodziców.

2) Zajęcia w przedszkolu zawiesza się na czas określony z powody zaistnienia następujących okoliczności:

- zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

- temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażającej zdrowiu dzieci,

- zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,

- nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci innego niż powyżej.

3) Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym technologie informacyjno – komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć:

- propozycje zabaw i zadań do wykonania w domu, w tym propozycje prac plastycznych, projektów technicznych itp.,

- propozycje zabaw badawczych lub eksperymentów,

- propozycje zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych,

- konkretną propozycję zabawy, zadania opracowane dla dzieci, adekwatne do realizowanego tematu,

- sprawdzone materiały edukacyjne i strony internetowe,

- opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci,

‑ linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne dla najmłodszych dzieci prezentowane w programach publicznej telewizji), a także programów, zabaw on-line.

4) Sposób przekazywania dzieciom i ich rodzicom materiałów niezbędnych do realizacji zajęć następuje poprzez wykorzystanie następujących środków komunikacji:

- strony internetowej przedszkola www.przedszkolemakow.edu.pl,

- zamkniętych grup na Messengerze, WhatsApp (nauczyciele na wybranym wspólnie z rodzicami komunikatorze zakładają profil grupowy i są administratorami tej strony lub grupy, uwzględniając przepisy RODO),

- portalu społecznościowego https://facebook.com (nauczyciele są administratorami, uwzględniając przepisy RODO),

- drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms,

- w przypadku braku możliwości innego kontaktu, indywidualne konsultacje z rodzicem mogą odbyć się na terenie placówki, w uzgodnionym terminie z zachowaniem środków bezpieczeństwa,

- tygodniowy zakres działań w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego na odległość jest umieszczany przez odpowiedzialne do tego nauczycielki na stronie internetowej www.przedszkolemakow.edu.pl najpóźniej do piątku do godziny 12:00 każdego tygodnia i obejmuje zadania na kolejny tydzień dla każdej grupy wiekowej.

5) Warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w zajęciach w odniesieniu do ustalonych w danym przedszkolu technologii informacyjno – komunikacyjnych:

- zachowanie właściwej higieny pracy umysłowej dzieci z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych,

- niedopuszczenie do nadmiernego obciążania dzieci i ich rodziców przekazywanymi do realizacji zadaniami przez nauczycieli, specjalistów i nauczycieli wspomagających, poprzez nadmierne obciążanie pracami przed komputerem,

- równomierne obciążenie dzieci w poszczególnych dniach tygodnia,

- zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

- ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,

- konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego z czasu spędzonego przed ekranem komputera/telewizora.

6) Nauczyciele, specjaliści monitorują postępy dzieci, dokonują weryfikacji ich wiedzy i umiejętności w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania strefy prywatności dziecka oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki, przy czynnym i aktywnym współudziale rodziców, których zadaniem jest:

- przesyłać w dowolnej formie skanu zdjęcia widoku kart pracy dziecka, pracy plastycznej lub innego wytworu, które dziecko wykonało zgodnie z procesem edukacyjnym zaplanowanym przez nauczyciela lub procesem terapeutycznym zaplanowanym przez specjalistę,

- przesłane przez rodziców wytwory prac dzieci potwierdzające uczestnictwo w zajęciach zdalnych uwzględniają poszanowanie sfery prywatności dziecka – wysyłane są na służbową pocztę elektroniczną nauczyciela lub inny komunikator, ustalony z rodzicami,

- przekazywać inne informacje istotne ze względu na sytuację porażki, sukcesu, progresu lub regresu w rozwoju i nabywaniu wiadomości oraz umiejętności,

- dziecko (szczególnie6-letnie, które realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne) za pośrednictwem rodziców ma obowiązek stosować się do zasad wynikających z organizacji kształcenia na odległość określonych przez nauczycieli w tym szczególnie do przesyłania drogą elektroniczną efektów swojej pracy zgodnie ze wskazaniami nauczyciela,

-nauczyciele prowadzą obserwację dzieci oraz gotowość szkolną 6-latków opierając się na wcześniejszych obserwacjach wychowanków, analizie wytworów prac dziecka przesłanych przez rodziców drogą elektroniczną oraz indywidualnych rozmowach z rodzicami.

ROZDZIAŁ V

Pracownicy przedszkola

§9

 1. W przedszkolu tworzy się następujące administracyjne i obsługowe stanowiska pracy:

1) intendent,

2) kucharka,

3) pomoc kuchenna,

4) woźna,

5) pomoc nauczyciela.

 1. Zadania pracowników, o których mowa w ust. 1, są następujące:

1) intendent:

- zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt, poszukiwanie tanich źródeł zaopatrzenia,

- prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych,              

-  przestrzeganie norm żywienia, dbanie o właściwe i racjonalne żywienie dzieci,

- sporządzanie jadłospisów,

- naliczanie i pobieranie opłat za przedszkole, prowadzenie kart należności dzieci,

- prowadzenie dokumentacji finansowej oraz sporządzanie miesięcznych sprawozdań zużycia artykułów spożywczych i stanu magazynu, także terminowe rozliczanie zaliczek gotówkowych,

- wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy.

2) kucharka:

- przyrządzanie punktualne zdrowych i higienicznych posiłków oraz systematyczne polepszanie wartości żywienia dzieci,

- porcjowanie posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pełnienie nadzoru nad prawidłowym wydawaniem posiłków,

- współudział w ustalaniu jadłospisów,

- przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie, prowadzenie magazynu podręcznego,

- codziennie pobieranie i przechowywanie prób posiłków wydawanych do spożycia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń kuchennych oraz utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego,

- organizowanie i nadzorowanie pracy innych pracowników kuchni, wykonywanie innych czynności powierzonych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

3) pomoc kuchenna:

- pomaganie kucharzowi w przyrządzaniu posiłków,

- utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych, sprzętu i naczyń,

- załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczaniem produktów spożywczych,

- dbanie o czystość odzieży ochronnej,

- dbanie o racjonalne zużycie produktów spożywczych i innych oraz utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu,

- wykonywanie innych czynności poleconych przez kucharza i dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy.

4) woźna:

- utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach,

- utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu, narzędzi pracy oraz dbałości o stan zabawek i pomocy dydaktycznych w danym oddziale, zgodnie z wymogami higieny i bezpieczeństwa,

- pomaganie nauczycielowi danego oddziału w spełnieniu czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, wynikających z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,

- przygotowanie sali do posiłków oraz punktualne podawanie posiłków dzieciom danego oddziału,

- przygotowanie sali do odpoczynku dzieci, dbanie o higieniczne warunki wypoczynku,

- prowadzenie dezynfekcji sanitariów dziecięcych, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami SANEPIDU,

- wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy.

5) pomoc nauczyciela:

- wykonywania czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków, poleconych przez nauczycielkę danej grupy,

- wykonywania innych czynności wynikających z rozkładu dnia:

 1. a) rozbieranie i ubieranie wychowanków,
 2. b) wychodzenie z wychowankami na spacer, wycieczki,
 3. c) pomaganie wychowankom w spożywaniu posiłków,
 4. d) pomaganie wychowankom w łazience.

- utrzymywania w czystości przydzielonych pomieszczeń oraz dbanie o pomoce i zabawki znajdujące się w sali,

- dbania o bezpieczeństwo dzieci,

- współdziałania z nauczycielkami grupy i innymi pracownikami przedszkola w zaspokajaniu podstawowych potrzeb i praw dziecka, zgodnie z przyjętymi w przedszkolu normami i zasadami,

- wykonywania innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z organizacji pracy.

ROZDZIAŁ VI

Zakres zadań nauczycieli, współpraca z rodzicami

§10

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy odział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej i wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 §11

 1. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli:

1) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, poprzez:

- informowanie rodziców o zadaniach wynikających z planów miesięcznych w danej grupie,

- prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców,

- udzielanie rodzicom bieżącej, rzetelnej informacji na temat ich dziecka, jego zachowania i rozwoju,

udzielanie rodzicom informacji i porad w sprawie wychowania i dalszego  kształcenia dziecka.

2) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej oraz odpowiedzialność za jej jakość, poprzez:

rytmiczne i integralne realizowanie programu wychowania w przedszkolu,

- realizowanie różnorodnych zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych z zakresu wychowania zdrowotnego, społeczno – moralnego, umysłowego i artystyczno – technicznego,

- tworzenie pogodnej, spokojnej atmosfery zabawy i zajęć,

- w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierowanie się dobrem dzieci, szanowanie jego godności osobistej,

- umiejętne kierowanie działalnością dziecka przez tworzenie sytuacji wychowawczych i edukacyjnych, dostosowanie treści do możliwości percepcyjnych dziecka oraz stosowanie różnorodnych form i metod pracy,

- zapewnienie warunków do rozwoju potencjalnych możliwości dziecka, tym samym przygotowanie go do efektywnego korzystania z nauki w szkole,

- otaczanie szczególną troską dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi wymagającego oddziaływań stymulacyjno – kompensacyjnych oraz zaspokajanie potrzeb dziecka wyróżniającego się uzdolnieniami i zainteresowaniami,

- realizowanie zajęć uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci.

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, a w szczególności:

- poznanie każdego dziecka w celu stworzenia mu warunków do optymalnego rozwoju, na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości oraz właściwego planowania i realizacji procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego,

- systematyczne prowadzenie obserwacji,

- wyciąganie wniosków wynikających z obserwacji jako podstawy do ustalenia kierunków pracy dydaktyczno - wychowawczej i stymulacyjno – kompensacyjnej,

- współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, systematyczne dokumentowanie obserwacji w formie wypracowanej przez radę pedagogiczną przedszkola i zapisanej w księdze protokołów rady pedagogicznej,

- współpraca ze specjalistami oraz instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną, organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie przedszkola określają przepisy w sprawie zasad udzielania dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

- przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej,

- informowanie dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

4) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez:

- sprawowanie bezpośredniej opieki nad dzieckiem, troskę o jego zdrowie i bezpieczeństwo,

- kształtowanie czynnych postaw dziecka wobec bezpieczeństwa własnego i innych,

- przekazywanie dziecku wiedzy o tym, co zagraża zdrowiu,

- kształtowanie czynnych postaw w zapobieganiu chorobom i pozytywnego stosunku do pracy pracowników służby zdrowia,

- przekazywanie właściwych wzorców i wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych,

- kształtowanie prawidłowej postawy ciała,

- stwarzanie dzieciom poczucia bezpieczeństwa.

5) tworzenie warunków wspierających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań poprzez:

- dbanie o wszechstronny rozwój dziecka,

- kierowanie rozwojem osobowości dziecka traktowanej jako rezultat wielostronnego i intensywnego uczenia dziecka w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata,

- aktywizację dziecka i pobudzanie jego procesów rozwojowych,

- wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń,

- wyrównywanie szans edukacyjnych, inicjowanie poczucia tożsamości dziecka z wzorami i normami postępowania oraz uczenie współodpowiedzialności za własne zachowanie,

- utrzymywanie kontaktu z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka, ustalenia form pomocy i włączenia rodziców w życie przedszkola.

 1. Nauczyciel wspomagający zobowiązany jest do:

- prowadzenia wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych,

- realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych IPET,

- prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami pracy wyrównawczej z dziećmi z niepełnosprawnościami,

- udzielania pomocy nauczycielom w doborze form i metod w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami,

- prowadzenia innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne, psychofizyczne, w szczególności zajęć rewalidacyjnych,

- współpracy z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością (bieżące informowanie rodziców – o pracy dziecka na zajęciach, o zachowaniu, o relacjach z rówieśnikami, o napotkanych trudnościach, o osiągniętych sukcesach) i udzielania porad,   

- opracowania i realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego,

- udziału w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej,

- prowadzenia dokumentacji związanej z pracą z dziećmi niepełnosprawnymi w  tym, dziennika i dokumentacji prowadzonych badań, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Nauczyciel logopeda zobowiązany jest do:

- prowadzenia systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub grupowych,

- utrzymania stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego indywidualnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu rodzicom,

- udzielenia instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej,

- udziału w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej,

- współpracy z nauczycielem prowadzącym daną grupę, do której uczęszcza dziecko,

- organizacji i opieki nad kącikiem logopedycznym,

- prowadzenia odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Do zadań pedagoga specjalnego należy:

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:

- rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola,

- prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

- rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci,

- określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno - komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

2) współpraca z zespołem, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
- dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych,

- udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom,

- współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami,

- przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.

 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych,

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola,

3) prowadzenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami,

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
- rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

- udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 1. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola,

3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym,
5) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,

7) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:  
- rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

- udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, a w szczególności:

1) dyrektor przedszkola zapoznaje rodziców z zadaniami wynikającymi z planu pracy przedszkola na pierwszym, w danym roku szkolnym, ogólnym zabraniu z rodzicami i uwzględnia ewentualne propozycje przedstawione przez rodziców,

2) rodzice mają prawo wglądu do planu przedszkola, który znajduje się u dyrektora przedszkola,

3) przedszkole prowadzi stronę internetową oraz ogólną tablicę informacyjną dla rodziców zawierającą wydarzenia z życia przedszkola, ogłoszenia, informacje i treści mające na celu dostarczanie wiedzy pedagogicznej rodzicom i uwrażliwianie na potrzeby, możliwości dziecka,

4) w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizuje się spotkania z rodzicami: ogólne, grupowe i indywidualne.

 1. Rodzice mają prawo do:

1) wyrażania i przekazywania dyrektorowi przedszkola, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy przedszkola,

2) udziału w zajęciach i uroczystościach otwartych,

3) uzyskiwania wpływu na ważniejsze decyzje dotyczące pracy przedszkola poprzez reprezentującą ich radę rodziców,

4) wnioskowania o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

5) do udziału w spotkaniach zespołu,

6) wnioskowania o udział w spotkaniach zespołu: lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty,

7) wnioskowania o dokonanie przez zespół oceny efektywności form pomocy psychologiczno – pedagogicznej przed upływem terminu ustalonego przez dyrektora przedszkola.

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:

1) dopełnienia  czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

 1. W interesie dziecka i w ramach dobrej współpracy do podstawowych obowiązków rodziców, opiekunów prawnych dziecka, należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu i innych wewnętrznych uregulowań przedszkola,

2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,

3) przestrzeganie ustaleń organizacyjnych placówki,

4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola zgodnie z ustalonymi zasadami zapewniającymi dzieciom pełne bezpieczeństwo oraz ustalonymi godzinami,

5) terminowe uiszczanie odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu,

6) udzielenie nauczycielce rzetelnej informacji o dziecku,

7) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych, chorobach zakaźnych, wszawicy i innych chorobach wieku dziecięcego,

8) przyprowadzanie do przedszkola tylko dzieci zdrowych, których stan nie zagraża im samym oraz innym dzieciom i pracownikom przedszkola,

9) kontaktowanie się z nauczycielkami oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych i grupowych w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

10) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko,

11) dbanie o atmosferę sprzyjającą rozwojowi dziecka,

12) czytanie na bieżąco informacji umieszczonych na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej przedszkola.

ROZDZIAŁ VII

Rekrutacja oraz prawa i obowiązki dzieci

§12

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz odroczone od obowiązku szkolnego na podstawie odrębnych przepisów.
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 3. Szczególne zasady przyjęć dzieci do przedszkola:

1) rekrutację na nowy rok szkolny prowadzi dyrektor przedszkola do oddziałów i grup wiekowych,

2) terminy i zasady przeprowadzania rekrutacji określa organ prowadzący przedszkole na podstawie przepisów wykonawczych do Prawa oświatowego,

3) rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu obowiązani są złożyć w wyznaczonym terminie u dyrektora przedszkola, prawidłowo wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka”.

 1. Dla dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Maków ubiegających się o przyjęcie do przedszkola, kiedy liczba dzieci jest większa, niż limit posiadanych miejsc rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie rekrutacji stosuje się następujące kryteria przyjęć, które posiadają jednakową wartość:

1) wielodzietność rodziny dziecka,

2) niepełnosprawność dziecka,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,

4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,

5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,

6) samotne wychowanie dziecka,

7) objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę kryteria określone przez Radę Gminy Maków z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
 2. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryterium dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.
 3. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny umysłowej,

2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej,

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym,

4) edukacji w środowisku rówieśniczym,

5) reprezentowania przedszkola na zewnątrz poprzez udział w imprezach, konkursach, uroczystościach itp.,

6) pomocy ze strony nauczyciela w łagodzeniu różnic rozwojowych i eliminowaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach utrudniających dalsze zdobywanie wiedzy oraz ukierunkowania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień,

7) indywidualizacji w procesie wychowawczo – dydaktycznym,

8) odpoczynku (snu, czasu wolnego, rozrywki i zabawy),

9) właściwych relacji i pozytywnych postaw ze strony wszystkich pracowników przedszkola,

10) bycia takim jakim jest,

11) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,

12) przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,

13) badania i eksperymentowania,

14) doświadczenia konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),

15) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

16) codziennego pobytu na powietrzu,

17) korzystania z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej, jeśli takiej pomocy potrzebuje,

18) formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową, zgodną z prawdą odpowiedź),

19) ciągłej opieki ze strony nauczyciela,

20) zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione.

 1. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:

1) wyrażać szacunek do rodziców, pracowników przedszkola, samego siebie i innych ludzi,

2) szanować prace i jej wytwory swoje i innych dzieci,

3) szanować swoją własność,

4) zgodnie i partnersko bawić się,

5) pomagać młodszym, słabszym kolegom,

6) szanować sprzęt i zabawki,

7) nie stwarzać sytuacji krzywdzących innych dzieci i ludzi,

8) szanować środowisko przyrodnicze i wszystko co z tym związane,

9) przestrzegać ustalonych reguł,

10) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zdrowia,

11) pełnić dyżury.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§13

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Rada pedagogiczna upoważnia dyrektora po dwóch zmianach do zapisu tekstu ujednoliconego statutu.
 4. Tekst ujednolicony statutu Gminnego Przedszkola w Makowie zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 6 z dnia 17 stycznia 2024 r., uwzględniający treść statutu uchwalonego przez Radę Gminy Maków w dniu 29 kwietnia 2008 r. (załącznik do uchwały Rady Gminy Maków Nr XXI/101/08) oraz zmiany zawarte w tekście ujednoliconym przyjętym Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 6 z dnia 17 stycznia 2024 r.

Dyrektor Przedszkola

Rada Pedagogiczna                                                         Rada Rodziców