Opłaty

Odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu reguluje:
 
- Uchwała Nr LVI/315/2023 Rady Gminy Maków z dnia 21 września 2023 r. zmieniającej uchwałę, w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i  oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków.

- Zarządzenie Nr 9/2023 p.o. Dyrektora Gminnego Przedszkola w Makowie z dnia 27.10.2023 r.

– obowiązujące opłaty.

– opłaty za wyżywienie.

1. Odpłatność za wyżywienie wynosi:

- 3 posiłki – 9,00 zł;

- 2 posiłki – 7,20 zł

2.  Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie tj. w godzinach od 8.00 do 13.00 realizację podstawy programowej, określonej w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356 oraz 2018 r. poz. 1679).

3. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu.

4. Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie (podstawa programowa) wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu w danym roku szkolnym, stosownie do zapisów Uchwała Nr LVI/315/2023 z dnia 27.10.2023 r w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i  oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków.

5. Wysokość opłaty, o której mowa, podlega waloryzacji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278 ze zm.), Rozdział  5 – Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

6. Opłaty przyjmowane są z dołu w terminie do 15 – go dnia następnego miesiąca za faktyczną obecność dziecka w przedszkolu w poprzednim miesiącu. Za datę wpływu opłaty uznaje się dzień dokonania wpływu środków na rachunek bankowy przedszkola.

7. Płatność za pobyt dziecka w przedszkolu należy regulować za pośrednictwem konta bankowego – 

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach: 80 9297 0005 0168 7331 2011 0004

tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu informacji u intendenta o wysokości wymaganej wpłaty. W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy oraz kwotę należną z wyszczególnieniem wysokości opłat za pobyt i posiłki (zgodnie z opisem otrzymanym od intendenta). Istnieje możliwość dokonania opłat za przedszkole u intendenta w wyjątkowych sytuacjach.

8. Rodzic/opiekun prawny może zmienić deklarację za jednomiesięcznym wyprzedzeniem złożonym na piśmie, ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca kalendarzowego. W związku ze zmianą deklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu, zmianie ulega wysokość należnych opłat.

9. Przedszkole może rozwiązać deklarację za jednomiesięcznym wyprzedzeniem złożonym na piśmie, ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku opóźniania i nie uiszczenia opłat za usługi przedszkola za okres co najmniej jednego miesiąca, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do wniesienia tych zaległości w wyznaczonym dodatkowym terminie.